VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE OB DRAVINJI v šolskem letu 2021/2022

Vpis otrok v javno osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 IN 46/16 – ZOFVI-K), ki navaja da:

  • Vpis (44. člen)

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v prvi razred, izda potrdilo o šolanju oziroma obvestilo o odložitvi začetka šolanja.

  • Pogoji za vpis (45. člen)

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. V mesecu februarju 2021 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

  • Ugotavljanje pripravljenosti (46. člen)

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

  • Odložitev šolanja (47. člen)

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto. O odložitvi začetka šolanja in odložitvi šolanja med šolskim letom v prvem razredu odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

  • Šolski okoliš (48. člen)

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna osnovna šola oziroma zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola s koncesijo dolžna vpisati v 1. razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

Prepis na drugo osnovno šolo

Če ne stanujete v našem šolskem okolišu, pa želite, da otrok obiskuje našo šolo, morate najprej vpisati otroka na matično šolo v šolskem okolišu, kamor spadate, nato pa pri nas podate pisno Vlogo za prepis v 1. razred, v kateri navedete vzroke za vašo odločitev. Na podlagi podane vloge se bomo posvetovali z matično šolo in vas obvestili o možnostih vpisa k nam.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša. Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan. V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš je postopek naslednji:

  • vpišete otroka pri nas,
  • na izbrani šoli podate pisno Vlogo za prepis (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) v kateri navedite razloge za prešolanje.

 

Postopek vpisa

Starši boste o datumu in uri vpisa obveščeni z vabilom po pošti. Vabilu bodo priloženi tudi obrazci, ki so potrebni za vpis – soglasje za obdelavo osebnih podatkov, prijava v oddelek jutranjega varstva in oddelek podaljšanega bivanja, soglasje drugega starša. Vse obrazce izpolnjene prinesete s seboj.

Praviloma je sam postopek vpisa izveden osebno v pisarni svetovalne delavke. Na vpis pridete skupaj z otrokom in prinesete vse izpolnjene obrazce. Skupaj bomo preverili podatke, jih vnesli v sistem in natisnili. Dogovorimo se o terminu zdravniškega pregleda, kamor boste kasneje pisno vabljeni s strani zdravstvenega doma. Starši nato podpišete Vpisni list in s tem je postopek vpisa zaključen.

V kolikor so kakšne posebnosti (prepis na drugo šolo, odlog šolanja), izpolnimo tudi predpisano dokumentacijo.

 

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled se opravlja pri šolski zdravnici dr. Benjamini Trtnik v ZD Slov. Konjice. Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko 03 758 17 08.

 

Kontaktna oseba

Vpisni postopek vodi Suzana Kovše Breznik, šolska svetovalna delavka. Za več informacij je dosegljiva na:

– telefonski številki 03 757 27 37

– elektronski pošti suzana.kovse@obdravinji.si

– osebno po predhodnem dogovoru v pisarni šolske svetovalne delavke.

DOKUMENTI:

Vloga za vpis v 1.razred OŠ ob Dravinji

Soglasje za vpis OŠ Ob Dravinji

Soglasje za vpis POŠ Tepanje

Vloga za odložitev šolanja

Obvestilo o prepisu