Poleg obveznih predmetov imajo učenci v 7., 8. in 9. razredu tudi IZBIRNE PREDMETE iz:

  • DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNEGA SKLOPA in
  • NARAVOSLOVNO-TEHNIŠKEGA SKLOPA.

 

UČENEC LAHKO IZBERE:

  • 2 uri izbirnih predmetov tedensko – OBVEZNO ali
  • 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.To pomeni: če se učenec odloči za obiskovanje izbirnega predmeta, ki se izvaja dve uri tedensko lahko izbere dva enourna predmeta, ali enega, ki se izvaja dve uri tedensko (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko).

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javnim veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali eno uro tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji predložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo. V vlogi morajo navesti, ali želijo, da je otrok oproščen eno ali dve uri izbirnih predmetov. O oprostitvi odloča ravnatelj za posamezno šolsko leto. Če se učenec vpiše v glasbeno šolo v avgustovskem roku, je potrebno osnovni šoli posredovati vlogo do 31. avgusta.

 

IZBIRNI PREDMETI:

  • So obvezni del pouka, neopravičeno izostajanje od ur pouka ima za posledico NEOPRAVIČENO URO.
  • So umeščeni v urnik posameznega razreda.
  • Predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5. Če ima učenec ob koncu šolskega leta negativno oceno pri izbirnem predmetu, opravlja popravni izpit. Če izpita ne opravi, razred ponavlja.
  • Učenec ima v začetku šolskega leta mesec dni časa (september) za spremembo – popravek izbirnega predmeta. Vključi se lahko v še proste skupine, ki so časovno usklajene z urnikom obveznih predmetov za njegov razred. Zaradi popravka ne more razpasti že formirana skupina ali nastati nova skupina.

 

Učenci 7., 8. in 9. r. na Osnovni šoli Ob Dravinji lahko v šol. letu 2024/2025 izbirajo med sledečimi izbirnimi predmeti (klikni na predmet, da se odpre opis predmeta):

NAVODILA IN DOKUMENTI

Izbirni predmeti 2024-2025

Izbirni predmeti 2024-2025 – Ponudba izbirnih predmetov

Izbirni predmeti 2024-2025 – Prijavnica

Izbirni predmeti – Predlog za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih