Vsak učenec se v 7., 8. in 9. razredu odloči za dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. To pomeni, da učenci ne izbirajo več dveh ali treh predmetov, ampak dve ali tri ure tedensko.

Šola je ponudila pouk izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa, ki so potrjeni s strani strokovnega sveta. Učenci lahko izbirajo dve ali tri ure pouka iz katerega koli sklopa.

Izbirni predmeti so obvezni del pouka in so umeščeni v urnik. Ocenjujejo se z ocenami od 1 do 5. V primeru, da je učenec ob koncu šolskega leta pri izbirnem predmetu ocenjen z oceno 1 (nezadostno), ima popravni izpit. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če je izpolnil vlogo za oprostitev.

 

   PREDMET UČITELJ ŠT. ur
1. FRANCOŠČINA I Nevenka Brdnik 2
2. ŠOLSKO NOVINARSTVO Tina Esih 1

3.

4.

IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

Anita Vrtovec 1
Borut Ceglar 1
5. LIKOVNO SNOVANJE I Jerneja Menzinger 1
6. LIKOVNO SNOVANJE II Jerneja Menzinger 1
7. LIKOVNO SNOVANJE III Jerneja Menzinger 1
8. NEMŠČINA I Brigita Berglez 2
9. NEMŠČINA II Brigita Berglez 2
10. NEMŠČINA III Brigita Berglez 2
11. POSKUSI V KEMIJI Urša Ribič Hribernik 1
12. OBDELAVA GRADIV LES Mihael Stampfer 1
13. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA Mihael Stampfer 1
14. NAČINI PREHRANJEVANJA Brina Meško 1
15. ŠPORT ZA SPROSTITEV

Anita Vrtovec,

Žan Vrtovec

2
16. ŠPORT ZA ZDRAVJE

Borut Ceglar,

Žan Vrtovec

2
17. UREJANJE BESEDIL Mihael Stampfer 1
18. SODOBNA PRIPRAVA HRANE Brina Meško 2
19. MULTIMEDIA Mihael Stampfer 2
20. ČEBELARSTVO Stanko Polanec 1
   S K U PA J   28

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Razred PREDMET UČITELJ ŠT. SKUP.
1. razred ANGLEŠČINA Jasmina Bogataj 2
1. razred Tepanje ANGLEŠČINA Tina Burič 1
4. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
5. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 1
6. razred NEMŠČINA Brigita Berglez 2
4. + 5. r Tepanje NEMŠČINA Brigita Berglez 1
4. + 5. + 6. razred ŠPORT Žan Vrtovec 3
4. + 5. razred TEHNIKA Mihael Stampfer 2
4. 5. razred RAČUNALNIŠTVO Uroš Hren 2
4.+ 5. razred Tepanje ŠPORT Žan Vrtovec 1
9. razred FRANCOŠČINA Nevenka Brdnik 1