Vsi smo si srčno želeli, da v šolskem prostoru pouk bi zopet imeli.

Želje, nam skupne, se bodo v ponedeljek izpolnile,

saj se bodo trume učencev v šolo vrnile.

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši.

Veselimo se povratka vseh učencev in vas naprošamo, da si skrbno preberete navodila.

1. UVOD

MIZŠ je v sodelovanju z ZRSŠ in NIJZ določilo, da v trenutni epidemiološki situaciji za osnovne šole od 22. 2. 2021 obvelja tako imenovani B-OŠ model izvajanja VIZ dela.

Osnovne značilnosti B-OŠ modela so:

 • vsi učenci imajo pouk v šoli,
 • na šoli veljajo omejitve, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in dosledno izvajanje preventivnih ukrepov in priporočil NIJZ.

Potrebno bo upoštevati priporočila NIJZ in se obnašati samozaščitno ter odgovorno. Podobno kot smo to že počeli v mesecu septembru in oktobru.

Bistvenega pomena je, da V ŠOLO PRIDETE LE ZDRAVI UČENCI.

Pouk bo organiziran v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Še vedno pa bo treba izvajati stroge splošne higienske ukrepe v skladu s priporočili NIJZ.

Šola je dolžna zagotoviti varno učno okolje za vse učence, zato vas opozarjamo, da naj pouk obiskujejo le zdravi učenci brez znakov akutne okužbe dihal.

Pojav koronavirusa je v naša življenja prinesel veliko sprememb in prilagoditev in posledično bo učence v ponedeljek pričakal tudi spremenjen šolski prostor in šolski vsakdan. Pa vendarle učenci že imajo izkušnje.

Z vključitvijo otroka v šolo se zaradi povečanja stikov povečuje tveganje za okužbo. Priporočamo, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ter imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.

2. HIGIENSKI UKREPI NA ŠOLI

Glede na še vedno trajajoče ukrepe je šola dolžna upoštevati priporočila in protokole čiščenja  v skladu z navodili, ki jih je pripravil NIJZ.

2.1 Splošni higienski ukrepi

Že kmalu po samem pojavu koronavirusne bolezni smo učence seznanili s splošnimi higienskimi ukrepi, šolo opremili z razkuževalniki in infografiko v skladu z ukrepi NIJZ.

Ob sedanji vrnitvi v šolo bomo z učenci temeljito obnovili poznavanje higienskih ukrepov:

 • Higiena kašlja.
 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Razkuževanje rok.
 • Vzdrževanje zadostne medosebne razdalje.
 • Zračenje prostorov.

2.2 Infografika in označevanje šolskih prostorov

Pri vhodih šole in v učilnicah imamo nameščene infografike higienskih ukrepov.

Šolske prostore smo označili s talnimi oznakami in koridorji za vzdrževanje željene 1,5 do 2-metrske medosebne razdalje. Namen tega ukrepa je zagotoviti čim manj stikov med različnimi skupinami učencev.

2.3 Osebna zaščitna oprema

Vsi zaposleni v skladu s priporočili NIJZ v šoli nosijo maske.

 Za vse učence so obvezne maske  ob prihodu v šolo in ob gibanju v skupnih prostorih šole, maska ni potrebna znotraj matične učilnice oz. mehurčka.

3. PROTOKOL PRIHODA V ŠOLO IN VSTOPANJA V ŠOLSKI     OBJEKT TER ODHODA IZ ŠOLE

V skladu s higienskimi ukrepi vas opozarjamo tudi na spremembe pri prihodu v šolo.

V šolo lahko vstopajo le ZDRAVE OSEBE: učenci, zaposleni oziroma obiskovalci. Ob vstopu v šolo si vsak razkuži roke. Učenci si ob vstopu v učilnico temeljito večkrat na dan umijejo roke. Razkuževalniki so nameščeni v predprostoru šole, v avlah in po hodnikih. Razkužila so tudi v učilnicah. V učilnicah ima učitelj poleg razkužila za roke tudi pršilko z razkužilom za razkuževanje površin.

Učence in učenke učitelji čim bolj spodbujajo k večkratnemu in doslednemu umivanju rok.

VSTOP IN IZSTOP IZ ŠOLE BO VHOD PRI I. TRILETJU ZA UČENCE I. TRILETJA, za učence od 4. razreda do 9. razreda  pa GLAVNI VHOD.

Na podružnici Tepanje vsi učenci vstopajo v šolo skozi GLAVNI VHOD.

PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA ZA UČENCE OD 1. DO 3. RAZREDA

Za učence I. triletja je vstop v šolo pri vhodu v prvo triletje. Staršem vstop v šolo ni dovoljen. Starši otroka pospremite do vhoda. V času prihodov učencev v šolo je pri vhodu dežurni učitelj, ki poskrbi, da učenci v šolo vstopajo posamično. Učenca sprejme in ga usmeri h garderobi. V avli je dežurni učitelji, ki učence usmerja v učilnice in skrbi za upoštevanje ukrepov. Ob odhodu iz šole starši dežurnemu učitelju pri vhodu sporočite ime in priimek vašega otroka ter počakate zunaj. Učitelji poskrbijo tudi za postopno odhajanje učencev iz šole.

Učiteljice, ki izvajajo pouk v razredu, sprejemajo učence na vratih učilnice in jih usmerjajo.

Učenci si ob prihodu v učilnico umijejo roke, nato odložijo svoje stvari ob stol in mizico, ki jim je dodeljena.

Starši in učenci zunaj ohranjajte 1,5 do 2-metrsko medosebno razdaljo. Obvezna je uporaba mask tudi za starše tako v prostorih šole, kot tudi na zunanjih površinah šole.

PROTOKOL PRIHODA IN ODHODA ZA UČENCE OD 4. DO 9. RAZREDA

Učenci vozači vstopajo v šolo ob prihodu šolskih avtobusov in se vključijo v varstvo vozačev. Varstvo vozačev od 6. do 9. razreda poteka v osrednji avli šole, kjer se učenci razporedijo po kotičkih posameznega razreda. Pri tem skrbijo za medsebojno razdaljo.

Učenci 4. in 5. razreda imajo varstvo vozačev v matični učilnici.

10 minut pred pričetkom pouka dežurni učitelj usmeri učence vozače v matične učilnice.

Učenci »nevozači« prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka in samostojno vstopajo v šolo. Učenci si ob prihodu v šolo razkužijo roke, odidejo do garderobe, nato pa v matične učilnice. Zadrževanje v predprostoru šole in pred garderobami ni dovoljeno. Zadrževanje učencev na zunanjih igriščih (nogometno in košarkarsko igrišče) zaenkrat ni dovoljeno. Učenci odhajajo iz šole samostojno in takoj po končanem pouku. Zadrževanje učencev v skupinah ni priporočeno.

V času odhoda šolskih avtobusov je na avtobusnem postajališču dežurni učitelj, ki nadzoruje učence in jih opozarja na medosebno varnostno razdaljo ob čakanju in vstopu na avtobus. Za nadzor skrbijo dežurni delavci šole. Seznam dežurstev delavcev ureja pomočnica ravnateljice.

UČENCI, KI NISO VKLJUČENI V JV ali VV PRIDEJO V ŠOLO PO SPODAJ NAVEDENEM RAZPOREDU:

Učenci, ki niso vključeni v JV ali VV prihajajo v šolo -> (VHOD I. TRILETJE):

 • Učenci 1. razreda predvidoma pridejo v šolo ob 7.50
 • Učenci 2. razreda pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 3. razreda pridejo v šolo ob 8.05

Učenci, ki niso vključeni v VV prihajajo v šolo -> (GLAVNI VHOD)

 • Učenci 4. razredov pridejo v šolo ob 7.50
 • Učenci 5. razredov pridejo v šolo ob 7.55
 • Učenci 6. razredov pridejo v šolo ob 8.00
 • Učenci 7. razredov pridejo v šolo ob 8.05
 • Učenci 8. razredov pridejo v šolo ob 8.10
 • Učenci 9. razredov pridejo v šolo ob 8.15

STARŠI IN ZUNANJI OBISKOVALCI

V šolski objekt vstopajo samo učenci in zaposleni, ostali le po potrebi po predhodni najavi v tajništvo šole ali po telefonu. Obiskovalci so se dolžni javiti v tajništvu, kjer se vodi evidenca obiskovalcev. Obiskovalci upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja …).

Učenci ne dežurajo v avli šole in v jedilnici. Šola je v času trajanja pouka zaklenjena (glavni vhod in vhod I. triletja). Obiskovalci napovejo vstop s pritiskom na zvonec. Po šoli ves čas trajanja VIZ-procesa dežurajo zaposleni delavci. V primeru neodzivnosti obiskovalci pokličejo v tajništvo šole na 03 757 27 31.

NIJZ priporoča, da učenci prihajajo v šolo predvsem peš, kjer je mogoče. V drugih primerih starši poskrbite za individualni prevoz otrok v šolo, brez združevanja učencev.

V primeru, da nimate druge možnosti in bodo učenci v šolo prihajali s šolskimi avtobusi, je potrebno upoštevati higienska priporočila na avtobusu.

Prevoznik opozarja, da se prevozi izvajajo na način, ko potniki v kombiju/avtobusu sedijo v cikcak razporeditvi. V ta namen potniki sedejo na označena mesta. Prav tako si otroci morajo ob vstopu na kombi/avtobus razkužiti roke na ter nositi zaščitne maske.

4. GIBANJE PO ŠOLI

Gibanje po šoli (skozi vhode, po avli, po hodnikih, po stopnicah) poteka kot v prometu – po desni strani. Učenci se držijo nakazanih smeri gibanja in označenih koridorjev, ki opredeljujejo medsebojno razdaljo  – pred WC-jem  in pred jedilnico.

5. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

5.1 Urnik

Šola izvaja obvezni in razširjeni predmetnik v celoti. Pouk poteka po običajnem urniku. Predura se prične ob 7.30, pouk obveznega predmetnika ob 8.20.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti se začasno lahko izvajajo na daljavo ali v matičnem oddelku.

Pouk v manjših učnih skupinah se ne izvaja. Šport se izvaja brez mešanja učenk/učencev iz različnih skupin, organizira se znotraj istega oddelka oz. mehurčka.

Izvajajo se le interesne dejavnosti, ki jih šola izpelje v homogeni skupini oddelka. Dnevi dejavnosti se izvajajo znotraj matičnega razreda.

5.2 Matične učilnice

Vzgojno-izobraževalno delo od 22. 2. 2021 poteka v normativno določenih oddelkih in v matičnih učilnicah (učenci se ne selijo). V času trajanja modela B so matične učilnice prilagojene številu učencev v razredu. V učilnicah velja stalni sedežni red.

RAZREDRAZREDNIKŠtevilo učencevMATIČNA UČILNICA
1. aBrigita Štefane231. a – 201
1. bAngelca Mlakar241. b – 202
2. aMiša Lešnik202. a – 102
2. bUrša Groleger202. b – 101
3. aMarija Kuzman Vilič193. a – 301
3. bMilena Strmšek203. b – 302
3. cRomana Pokorn193. c – 103
4. aBernarda Rebernak234. a – 204
4. bTamara Jegrišnik244. b – 304
4. cUrška Jurak224. c – 203
5. aSonja Rak Založnik215. a – 305
5. bJasmina Vodovnik215. b – 205
5. cUrša Sovič215. c – 303
6. aRobert Zrnec24RAČ – 209
6. bKatja Kranjc24LUM – 313
6. cUrška Ribič Hribernik24KEM/FIZ – 308
7. aJovita Kovač25SLJ – 312
7. bValerija Žnidar25GEO – 311
7. cJasmina Bogataj25MAT 1 – 310
8. aJanja Stampfer20TEH- 104
8. bJerneja Menzinger20TEH – 105
8. cTina Esih22MAT 2 – 309
9. aKatja Holobar19ZGO – 306
9. bBrigita Berglez18TJA – 206
9. cValentina Volavšek20BIO/NAR – 307
1. r + 2. r (Tepanje)Antonija Levart12 + 61.+ 2. r
3. r (Tepanje)Nejc Špoljar133. r
4. r + 5. r (Tepanje)Mateja Zrnec9 + 84. r + 5. r

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov in samo za učence istega razreda, odrasla oseba je na zadostni razdalji oz. z zaščitno masko.

Medvrstniška pomoč se lahko izvaja za učence v okviru istega razreda ali pa na daljavo.

Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli. Izvajajo se za posamezni oddelek.

Šole v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije se do nadaljnjega ne izvajajo.

V trenutni epidemiološki situaciji se zunanjim izvajalcem (športnim društvom in klubom) mešana vadba ne dovoli.

5.3 Jutranje varstvo in podaljšano bivanje

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo (od 6.00, izjemoma ob najavi potrebe tudi prej) in podaljšano bivanje (do 16.15).

Zajtrk bo od 7.00 do 7.15 v jedilnici šole po predpisanem protokolu.

Med učenci različnih razredov ohranjamo varnostno medosebno razdaljo. Nadzorni učitelji poskušajo v čim večji meri učence opozarjati na socialno distanco.

5.4 Podaljšano bivanje

Delo v OPB poteka v skladu z urnikom posamezne skupine OPB. Učitelji v OPB izvajajo okrepljeno nadzorstveno skrbnost in skrbijo, da so učenci čim več zunaj. Skupine se zadržujejo na ločenih prostorih na zunanjih površinah; med njimi je čim manj mešanja. Ob morebitnem prehajanju iz skupine v skupino proti zaključku OPB učitelji skrbijo za dosledno evidentiranje učencev v skupini.

Za učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola v dogovoru s starši organizira podaljšano bivanje le za tiste učence, ki to NUJNO potrebujejo. V primeru, da šola za te učence oblikuje heterogeno skupino podaljšanega bivanja, je uporaba zaščitnih mask za učence ter zaposlene NUJNA.

5.5 Šolska prehrana

Za šolsko prehrano je poskrbljeno v skladu s priporočili NIJZ-ja.

Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način.

MALICA

Učenci imajo malico v matični učilnici. V I. triletju malico v učilnice dostavlja kuhinjsko osebje.

Od 4. do 9. razreda malice v matične učilnice nosijo dežurni učenci posameznega oddelka; dostava malice v učilnice poteka po strogem higienskem režimu;à v razredu si temeljito umijejo roke;  nadenejo maske; odidejo v jedilnico; pred prevzemom malice si razkužijo roke; prevzamejo malico; malica je v pokritih posodah; po malici vrnejo posodo in ostanke v jedilnico, kjer jih čaka dežurna čistilka; ob odhodu iz jedilnice ponovno si ponovno temeljito umijejo roke.

KOSILO

Kosilo poteka v jedilnici šole po določenem razporedu in pod nadzorom dežurnih učiteljev, ki se sočasno nahajajo v jedilnici. Za eno mizo sedijo učenci istega razreda, vmes je razmak.

Kapaciteta jedilnice je ob upoštevanju higienskih ukrepov cca 77 učencev.

Jedilnica se za vsako skupino razkuži.

ČASOVNI RAZPORED RAZREDOV ZA KOSILO:

Učenci, ki imajo kosilo, hodijo na kosilo po določenem razporedu. Učence I. triletja na kosilo spremljajo učitelji OPB. Učenci od 4. razreda dalje gredo na kosilo od pouka, upoštevajoč vse samozaščitne ukrepe (starejši učenci z masko).

V jedilnici je dežurni učitelj, ki nadzoruje dogajanje.

RAZREDČASOVNI TERMIN KOSILA
1. razred11.20 – 11.45
2. razred11.45 – 12.00
3. razred12.00 – 12.20
4. razred12.20 – 12.40
5. razred12.40 – 13.00
6. razred13.00 – 13.20
7. razred13.20 – 13.35
8. razred 9. razred13.35 – 13.55

5.6 Šolska knjižnica

Od 22. februarja 2021 bo izposoja knjig spet možna. Nekatere storitve in prostori pa zaradi trenutnih ukrepov v boju proti epidemiji, žal še ne bodo na voljo. Prosimo vas za razumevanje in potrpežljivost ob obisku šolske knjižnice. Urnik ostaja od 7.00 -14.00

Zaenkrat ne bo mogoče:

 • vstop v šolsko knjižnico,
 • prosto gibanje po šolski knjižnici,
 • dostop do polic in gradiva,
 • uporaba čitalnice in študijskih prostorov v in pred knjižnico,
 • uporaba računalnika in tablic.

Vse omejitve so začasne in jih bomo skladno s priporočili NIJZ in takrat, ko bomo zagotovili varno uporabo, tudi opustili.

Pri vstopu v prostor pred šolsko knjižnico vas prosimo, da:

 • vstopate le, če ste zdravi,
 • obvezno nosite zaščitno masko,
 • si razkužite roke,
 • upoštevate predpisano varnostno razdaljo (2 m),
 • do prostora pred šolsko knjižnico prihajajte posamično.

Omogočeno bo:

1) Vračilo gradiva. Gradivo, ki ga boste vračali, boste pri vhodu v šolsko knjižnico odložili na pripravljeno mizo. Gradivo bo nato 7 dni v karanteni. Po preteku te dobe bo izposoja tega gradiva spet mogoča.

2) Izposoja gradiva. Ker do konca šolskega leta manjka še zelo malo časa, bo izposoja gradiva omogočena le izjemoma in po predhodnem naročilu. To lahko naredite:

 • s klicem v knjižnico po telefonu – 03 757 2734
 • po e-mailu –
 • osebno pred šolsko knjižnico.

5.7 Šolske potrebščine in ostala oprema učencev

Učenci skrbno ravnajo s svojo šolsko torbo in šolskimi potrebščinami. Šolsko torbo imajo odloženo pri svoji mizici, je ne odlagajo vsepovprek. Šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov si med seboj ne izmenjujejo in izposojajo. Za hidracijo v šolo dnevno prinašajo bidon z vodo in poskrbijo za dosledno ravnanje z njim. Pitniki ne delujejo.

Za potrebe športa prinašajo svojo športno opremo, ki jo po uporabi odnesejo domov in naslednjič prinesejo čisto. Obvezna je dnevna higiena oblačil – redno preoblačenje v čista in oprana oblačila.

Učenci naj imajo s sabo vsakodnevno tudi topla oblačila, saj se bodo prostori pogosto zračili, veliko pa se bodo tudi zadrževali izven učilnic.

6. KOMUNIKACIJA ŠOLA – STARŠI

Šola sproti obvešča starše in učence, da lahko v šolo vstopajo le zdravi učenci in o drugih aktualnih informacijah v zvezi s poukom glede na trenutno epidemiološko stanje v državi. Šola informacije objavlja na spletni strani šole: www.osobdravinji.si

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na daljavo oziroma po telefonu. Le izjemoma lahko govorilne ure potekajo v šoli ob doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Udeleženci upoštevajo priporočila glede medosebne razdalje ter uporabe mask. Starši in vsi ostali obiskovalci šole se morajo pred vstopom v šolo najaviti na tel. št. 03 757 27 31 in evidentirati v tajništvu šole. Razredniki komunicirajo s starši učencev svojega oddelka po telefonu, e-pošti in z obvestili preko Lopolis-a.

7. PREGLEDNICA PREDVIDENIH UKREPOV V SKLADU Z MODELOM B

Ukrepi v skladu z modelom B

Seznanitev z ukrepi (infografike, obvestila, predavanja itd.)Starši, zaposleni, učenci
Samo zdrave osebe+
Upoštevanje zdravstvenih omejitev pri zaposlenih in učencih+
Umivanje/razkuževanje rok+
Higiena kihanja in kašlja+
Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami+
Zadostna medosebna razdalja vsaj 1,5 do 2 metra v mirovanju, pri gibanju večja+ težko
Uporaba mask (zaposleni, učenci)+
Čiščenje in razkuževanje površin+
Zračenje prostorov+
Mešanje skupin (šport, IP, učne skupine)dezinfekcija
Urnik uporabe prostorov (časovni zamik: učilnice, uporaba jedilnice)URNIK, dezinfekcija
Določene poti gibanja (koridor)PROMET
Sestanki na daljavo (roditeljski sestanki, govorilne ure)+
Odsvetovanje prirediteve-prireditve
Ekskurzije in šole v naraviV skladu z okrožnico MIZŠ se ne izvajajo.
Poseben režim pri predmetu šport (garderobe)Dezinfekcija
Poseben režim pri igrah na zunanjem igrišču+
Spodbujanje pouka na prostem+
Poseben režim v jedilniciDezinfekcija
Vodenje evidence prisotnosti, tudi za zunanje obiskovalceTajništvo
Določen prostor, kamor se lahko umakne obolelega – VARNI PROSTORKabinet pedagoginje pri učilnici 104

8. PROTOKOL V PRIMERU SUMA NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM OZ. ZNAKI COVID-19

8.1 POVZETI POGLAVITNI HIGIENSKI UKREPI ->

Za zaščito pred okužbo je potrebno:

UČENCI:->

 • v šolo hodijo le POPOLNOMA ZDRAVI UČENCI, BREZ ZNAKOV PREHLADNIH OBOLENJ,
 • dosledno upoštevajo zapovedane higienske ukrepe na šoli in povsod v največji možni meri delujejo samozaščitno,
 • redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 • upoštevanje higiene kašlja in kihanja,
 • izogibanje dotikanja obraza,
 • ohranjanje varne medosebne razdalje v skupnih prostorih šole,
 • učenci posameznih oddelkov se med odmori zadržujejo v učilnicah,
 • pri vhodu, v avli in na hodnikih se učenci gibajo po desnem pravilu,
 • učenci na WC odhajajo med uro, počakajo  na varni razdalji, če so WC  zasedeni,
 • učenci si ne izposojajo šolskih potrebščin in pripomočkov,
 • higienske odpadke dosledno mečejo v za to pripravljen koš.
 • uporaba mask ZA VSE UČENCE V SKUPNIH PROSTORIH ŠOLE.

ŠOLSKI PROSTOR:->

 • vsi šolski prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo v skladu s protokolom čiščenja
 • v šolskem prostoru dogajanje nadzorujejo dežurni učitelji po razporedu.
 • vstop v šolo za starše in zunanje obiskovalce je možen le ob predhodni najavi v tajništvo šole (03 757 27 31) in le izjemoma, upoštevajoč vse higienske ukrepe.

8.2 UKREPANJE ŠOLE OB SUMU NA COVID-19

8.2.1 OBRAVNAVA UČENCA S SUMOM NA COVID-19

V kolikor zboli učenec, ga učitelj napoti v varni prostor – kabinet pedagoginje, kjer v njegovi prisotnosti počaka na starša, ki ga prevzame po predhodnem klicu, ki ga opravi pomočnica ravnateljice ali ravnateljica. Če je možno, tak učenec ta čas nosi zaščitno masko.

Na podružnici bolni učenec počaka v zbornici z vodjo podružnice.

Šola v primeru potrjenega primera okužbe s SARS-CoV-2 ali suma na okužbo ukrepa v skladu z Navodili VIZ zavodom, ki jih je pripravil NIJZ,  21. 1. 2021.

Starši so dolžni obvestiti ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta), v kolikor se izkaže, da je učenec okužen s covid -19.

Na šoli se sproži epidemiološka preiskava, s katero se poišče in obvesti vse možne kontakte okuženega učenca. Na NIJZ šola posreduje seznam kontaktov.

Pričetek kužnosti je 2 dni pred pojavom bolezni. V skladu z navodili NIJZ se svetuje kontaktom, da v inkubacijski dobi spremljajo svoje zdravstveno stanje.

Učencem se odredi karantena, spremeni se organizacija VIZ dela – oddelek preide na izobraževanje na daljavo.

ravnateljica mag. Nevenka Brdnik